پنجشنبه، 23 مرداد 1399

تولید کننده قیر و عایق رطوبتی

تاریخچه


روش سنتي عايقكاري رطوبت( نم بند ي) در ايران به علت عدم كارايي كافي همواره با مشكلات زيادي همراه بوده است . بنابراين بايد نسبت به رفع اين مشكلات اقدامهاي جدي صورت گيرد.
عمر مفيد عايق رطوبتي قير و گوني به طور متوسط كمتر از 10 سال بوده و ترميم متناوب آن با مشكلات اجرايي زياد و هزينه هاي قابل توجه و مزاحمت براي ساكنان ساختمان ها در فصول سرد همراه است. به جاست حتي با انتخاب روش هاي پر خرج كيفيت مصالح و اجراي عايقبندي را به نحوي ارتقا داد؛ كه عمر مفيد پوشش بام به بيش از 20 سال برسد.
كيفيت و داوم عايق هاي رطوبتي به سه عامل بستگي دارد:
1. طراحي 2. مصالح 3. نحوه اجرا

  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی